Over ons

De Nederlandse Natuurhistorische Vereniging is in 1901 opgericht, vanaf 1951 werd de vereniging koninklijk. In 1932 is de KNNV afdeling Zeeland opgericht, deze splitste zich in 1933 op in de afdelingen Walcheren en Bevelanden. We zijn daarmee de oudste natuurvereniging van Zeeland.

De afdeling is actief op het gebied van waarnemingen, inventarisaties, excursies, lezingen en soms cursussen. Ze is nauw betrokken bij natuur, landschap en het groen op plaatselijk niveau en soms ook bij het beheer daarvan.Veel leden werken mee aan inventarisaties en tellingen in natuurgebieden en stedelijk gebied. 
Binnen de drie werkgroepen (planten, amfibieën-en-reptielen en strand) is veel kennis aanwezig. Leden nemen deel aan regionale en/of landelijke werkgroepen van de KNNV.
Natuurbescherming vraagt door o.a. stijgende recreatiedruk, toenemende verstedelijking, wegenbouw en industrialisatie veel aandacht van het bestuur. Op dit gebied wordt samengewerkt met de Zeeuwse Milieufederatie. In enkele gevallen wordt samengewerkt met het IVN, het Instituut voor Natuur- en milieueducatie. Binnen onze vereniging is er “voor elck wat wils “. 

Misschien dat deze wetenschap een stimulans voor u is om lid te worden. 

Het lidmaatschap van onze afdeling. De kosten van het lidmaatschap bedragen €32,50 per jaar. Huisgenoten kunnen lid worden voor € 15,00. De minimale donateursbijdrage is vastgesteld op € 15,00.
Betaling op deze rekening: NL81 TRIO 0379 3040 82 t.n.v. Kon. NL. Natuur. Walcher
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Opzeggen 1 maand voor afloop van het verenigingsjaar.
Leden ontvangen het landelijke magazine “Natura” en het afdelingsblad De Composiet (4x per jaar).